ساخت سازه فلزی

سبک سازی پروژه مسکونی 8 طبقه

تناژ قبل از سبک سازی 110 تن بعد از سبک سازی 65 تن

ساخت اسکلت فلزی