بازرسی و نظارت جوش

پایه واساس تمام برنامه های کنترل کیفیت سازه ها و اجزای ساخته شده فلزی با روش های جوشکاری ، بازرسی جوش می باشد .کدها واستانداردها به منظور کسب اطمینان از عملکرد مناسب اتصالات جوشی در شرایط سرویس ، غالباً اشاراتی نسبت به انجام بازرسی چشمی جوش و محدوده پذیرش عیوب در بازرس چشمی دارند.  این اطمینان زمانی حاصل می شود که بازرسی توسط یک بازرس آموزش دیده و دارای صلاحیت در 3 مرحله قبل ، حین و بعد از جوشکاری انجام شود .

در تمام فعالیت های شرکت مهندسی بادیز به منظور آگاهی از کیفیت جوش و مجموعه جوش داده شده بازرسی جوش ضروری است.

بازرسی جوش میتواند به مقدار قابل ملاحظه ای از پیدایش عیوب و تکرار اشتباهات جلوگیری کرده و در هزینه تعمیرات صرفه جویی شود همچنین میتواند ایمنی، بهره وری و عمر بیشتر تاسیسات و تجهیزات را تامین نماید.

بازرسی جوش میتواند از مطابقت جوش و سازه جوش داده شده با نیازمندی های طرح اطمینان دهد.

بازرسی و نظارت جوش توسط کارخانه ساخت اسکلت فلزی و سوله بادیز