متره و برآورد دقیق پروژه های فولادی

متره و برآورد دقیق پروژه های فولادی : در ابتدای یک پروژه و یا در بدو تصمیم گیری برای اجرای یک پروژه نیاز به دانستن مقدار سرمایه ای که برای آن پروژه نیاز داریم می باشد که این امر با دانستن حجم فیزیکی و ریالی مشخص می شود که از طریق متره و برآورد به دست می آید.

در پروژه های فولادی متره و برآورد از دو طریق تجربه به پیاده سازی نقشه های کارگاهی شاپ دراوینگ انجام می گیرد.

جهت برآورد هزینه و زمان پروژه های با بادیز می توانید تماس بگیرید.

برآورد پروژه های فولادی