متره و براورد

در ابتدای یک پروژه و یا در بدو تصمیم گیری برای اجرای یک پروژه نیاز به دانستن مقدار سرمایه ای که برای آن پروژه نیاز داریم می باشد که این امر با دانستن حجم فیزیکی و ریالی مشخص می شود که از طریق متره و براورد به دست می آید.

به بیان دیگر متره جهت محاسبه مقادیر و برآورد جهت قیمت اجرای پروژه های عمرانی کاربرد دارد.

برآورد پروژه های فولادی