ساخت سوله مرغداری

ساخت سوله مرغداری شامل مراحل زیر است:

  1. طراحی استراکچر
  2. طراحی فوندانسیون
  3. بارگذاری
ساخت سوله مرغداری