اجرای سوله – اتصالات سوله

از مهمترین اتصالات در قاب های فلزی شیب دا جهت اجرای سوله صنعتی می توان اتصالات رأس قاب (اتصالات تیزه)، اتصالات تیر به ستون در قاب (اتصالات گوشه) و اتصالات ستون به فنداسیون را نام برد. برای اتصال اعضای قاب به یکدیگر، ابتدا وسایل اتصال را در کارگاه تولید سوله به انتهای تیر و ستون جوش می دهند سپس مراحل تکمیلی اتصال را در هنگام برپایی قاب انجام می دهند.

الف) اتصالات تیزه سوله

تیزه محل اتصال تیرهای قاب (ترک های چپ و راست) به یکدیگر در وسط دهانه می باشند. برای اتصال دو تیر به یکدیگر ابتدا درکارگاه تولید سوله، انتهای هر تیر را با شیب مناسب برش داده و به آن یک صفحه که تعدادی سوراخ در دو ردیف و در امتداد طولی آن وجود دارد، جوش می شود و ممکن است برای تقویت جوش از لچکی هایی در قسمت بال و جان نیز استفاده شود.

در کارگاه ساختمانی و در زمان نصب قطعات، اتصال بوسیله ی پیچ یا پرچ تکمیل می شود. به این اتصال اصطلاحاً اتصال فلنجی گویند. برای خنثی نمودن نیروهای خمشی که در قاب های سنگین تر، به تیزه وارد می شود از ورق مثلثی در زیر بال پایینی تیرها به صورت یکسره استفاده می شود.

 

شکل 1- تیزه یا تاج و راس سوله

ب) اتصال تیر به ستون (گوشه) قاب

اتصالات تیر به ستون به شکل های مختلفی اجرا می شود که برخی از آن ها عبارتند از:

اتصال فلنجی (ورق سر): اتصال بین تیر و ستون با صفحه ی ضخیم برقرار می شود .ابعاد صفحه و تعدادسوراخ ها بر اساس محاسبات فنی و ملاحظات آیین نامه ایی تعیین می شود. مزایای اتصال فلنجی: در محل اتصال تیر به ستون، نیازی به تقویت قطری جان تیرآهن نیست و در زمان اجرا، تیر دارای نشیمن گاه مناسبی می باشد. ضخامت زیاد ورق های انتهایی از معایب اتصال فوق می باشد. اتصال با ورق کششی روی بال: در این اتصال ورق انتهایی به صورت عمودی و یا نزدیک به حالت قائم در امتداد ستون قرار می گیرد . محاسن این اتصال این است که از ورق نسبتاً نازکی به عنوان ورق روسری می توان استفاده کرد.

همچنین افزایش ارتفاع تیر باعث افزایش مُمان مقاوم در محل اتصال می شود. نیاز به ورق برای تقویت جان و نصب قطعه نشیمن برای تکیه گاه تیر در هنگام اجرا از معایب این اتصال می باشد که برای رفع معایب فوق می توان اتصال مطابق شکل اجرا نمود.

شکل 2- اتصال گوشه سوله

اتصال ساعتی

در این اتصال قسمتی از بال تیر و ستون، زبانه شده و نیم رخ ها به وسیله ی سوراخ هایی که در محیط یک دایره قرار دارند به یکدیگر متصل می شوند. در اتصال ساعتی نیازی به ورق قطری برای تقویت جان نمی باشد. همچنین راحتی حمل، نصب و سوراخ کاری از دیگر محاسن این اتصال می باشد. تنها عیب اتصال ساعتی تضعیف مقطع به دلیل تغییرات ایجاد شده بال، در گوشه ها است.

شکل 3- اتصال ساعتی گوشه سوله

ج) اتصال ستون به فنداسیون

در قابهای شیب دار: اتصال ستون به فنداسیون در قاب های شیب دار به صورت ساده می باشد که به سه شکل طراحی می شود.

اتصال مفصلی ساده

شباهت زیادی به اتصال ساده ی ستون به فنداسیون در ساختمانهای مسکونی دارد که در آن ستون به صورت مستقیم به صفحه ستون جوش می شود. یا اینکه به وسیله نبشی به آن اتصال می یابند که در این صورت نبشی های اتصال فقط به جان ستون وصل می شوند.

شکل 4-اتصال پای ستون سوله

اتصال خطی مفصلی یا ریلی

در این نوع اتصال کف ستون از دو صفحه شیاردار تشکیل شده که به صورت فاق و زبانه، با یکدیگر درگیر هستند ستون به وسیله دو یاچهار نبشی به صفحه فوقانی جوش می شود و صفحه زیرین به وسیله بولت‌هایی به فنداسیون اتصال می یابند.

اتصال نقطه ای یا کفشکی

در این نوع اتصال صفحه فوقانی که به ستون جوش می شود در وسط سطح تحتانی خود یک فرورفتگی مقعر و صفحه ی زیرین که به فنداسیون اتصال می یابد دارای یک برآمدگی محدب در مقابل تو رفتگی صفحه ی بالایی که پس از استقرار ستون با هم درگیر می شوند در این اتصال باید دقت شود که همواره تو رفتگی مقعر در بالا برآمدگی محدب در پایین قرار بگیرد تا آب در حدفاصل دو صفحه جمع نشود.

اتصال سینه بندها

برای جلوگیری از خمش لاپه ها در قاب از دستک هایی استفاه می شودکه اصطلاحاً به آن سینه بند گویند. سینه بندها معمولاً از نیم رخ‌های نبشی انتخاب می شوند. ابعاد مقطع آن ها طوری انتخاب می گردد که حداقل ۲ درصد نیروی فشاری موجود در لاپه را تحمل نمایند. سینه بندها به دو روش به قاب اتصال می یابند که در شکل نشان داده شده است.

شکل5- اتصال سینه بند سوله

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 1 =